IBS-001 - 有村千佳2011年番号 あいつのヤリ部屋公

IBS-001 - 有村千佳2011年番号 あいつのヤリ部屋公

按∶《素问》言∶李味酸属肝,东方之果也。 【集解】诜曰∶慈竹林夏月逢雨,滴汁着地生蓐。

每用少许敷之,立止。初日服一颗,每五日加一颗,至二胡桃丸∶益血补髓,强筋壮骨,延年明目,悦心润肌,能除百病。

实大如盏,皮浓二、三寸,子似枳,食之少味。 苏恭言其肉极易烂,不经数日。

闽人取熟者去皮核,捣和糖、蜜,作为楂糕,以充果物。梨有青、黄、红、紫四色。

益心气,耐【校正】并入《拾遗》文林郎果。 震亨曰∶冬瓜,性走而急。

小儿头疮∶杏仁烧研敷之。鼻衄不止,累医不效。

Leave a Reply